Länsstyrelsens tjänstefel!

I Brottsbalken 20 kap. 1 § förklaras begreppet tjänstefel:

”20 kap. Om tjänstefel m. m.

1 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.”

Åtskilliga av länsstyrelsernas åtgärder är planerade exempelvis när de med uppsåt tar fullt friska djur från djurägare eller belägger djurägaren med djurförbud som en del i en utrotningsstrategi!

Trots att lagen finns där och åtskilliga övergrepp och trakasserier anmälts till domstolarna väljer ändå domstolarna att regelmässigt avstå från att åtala för tjänstefel. Detta är mycket märkligt sammanträffande och antyder korruption på myndighetsnivå.

Sanningen håller på att krypa fram mot länsstyrelsen. Därför är det viktigt att polisanmäla alla tjänstemän på Länsstyrelsen som medvetet ljuger och som medvetet begår övergrepp och trakasserar. De utgör en fara för den enskilde och för rättsväsendet!

Det är dags att agera kraftfullt!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x